Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.e-koberec.cz

(dál jen “Všeobecné obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se týkají právních vztahů mezi společností service&more, s.r.o., ze sídlem Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava, IČO: 47 527 412, zapsaná v OR vedená Okresním soudem BA I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 94245/B, DIČ:2023936739, (dál jen “Prodávající“) a každou osobou, která zakoupí zboží na internetové stránce Prodávajícího www.e-koberec.cz podle Všeobecných obchodních podmínek (dál jen “Kupující“), které vznikají při koupi uvedeného zboží.

2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a ustanovením příslušných právních předpisů zejména zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších dodatků a předpisů, Obchodní zákoník a zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

3. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, které předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.e-koberec.sk (dál jen “zboží“) uzavřená způsobem podle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.

4. Údaje Prodávajícího:

Fakturační adresa:

service & more, s.r.o., Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava
Mobil: + 421 948 380 860,
Email: info@e-koberec.cz
 

II.              Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující uskuteční objednávku požadovaného zboží vyplněním elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce Prodávajícího (dál jen “objednávka“).

2. Kupující vyplní všechny potřebné informace požadované v objednávce. Úplnost a správnost uvedených informací má Kupující možnost před konečným odesláním objednávky zkontrolovat. Změny požadovaných údajů jsou možné prostřednictvím tlačítka ,,Zpět“, které Kupujícího vrátí do předchozích kroků. Kupující potvrdí správnou objednávku tlačítkem ,,Objednat “. Pokud bude objednávka odeslaná a doručená Prodávajícímu a bude obsahovat všechny nutné informace o Kupujícím tj. dodací a fakturační adresa, kontakt, název a množství objednaného zboží, tak se považuje objednávka za úplnou a představuje návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

3. Odeslaná objednávka je závazná a Kupující ji může stornovat jen v případě, když Prodávající obdrží zrušení objednávky dřív, než Prodávající odešle Kupujícímu elektronické potvrzení objednávky.

4. Kupující obdrží od Prodávajícího na e-mailovou adresu (Kupujícím uvedenou v objednávkovém formuláři) e-mail s označením „potvrzení objednávky". V určitých případech (prodej na splátky a pod.) si Prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od Kupujícího dodání doplňujících podkladů před zasláním akceptačního e-mailu.

5. Doručením akceptačního e-mailu (potvrzením objednávky) Kupujícímu od Prodávajícího představuje uzavření kupní smlouvy.

6. V případě tiskové chyby v katalogu zboží na internetové stránce Prodávajícího týkající se podstatných informací objednávaného produktu (např. cena, popis, obrázek a pod.) si Prodávající vyhrazuje právo neakceptovat a neodeslat objednávku Kupujícímu. V takových případech je Kupující Prodávajícím informován elektronickou podobou o tiskové chybě a nesprávných informacích na portále.

 

 

III.          Cena a platební podmínky

1. Po obdržení potvrzení objednávky emailem od Prodávajícího vzniká Kupujícímu povinnost včas a řádně zaplatit kupní cenu podle bodu III.3. Všeobecných obchodních podmínek.

2. V případě, že uhradí Kupující kupní cenu za zboží dopředu a Prodávající nedokáže zajistit dodání produktu, Prodávajícímu vzniká povinnost vrátit uhrazenou částku za zboží Kupujícímu a to do 15 dní od vyrozumění Kupujícího na jeho bankovní účet, který Kupující zašle e-mailem na info@e-koberec.cz.

3. Cena za zboží uvedená na stránce Prodávajícího www.e-koberec.cz je prodejní cena s DPH, platná v čase odeslání objednávky Kupujícího.

4. Kupující hradí kupní cenu podle libovolného způsobu úhrady uvedeného v objednávce.

Způsoby platby:

·         Bankovní převod

·         PayPal

·         Karta - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, American Express

·            Splátky - kontaktovat info@e-koberec.cz

 

5. Náklady na přepravu objednaného zboží, ale i náklady na zabezpečení elektronické komunikace, nejsou zahrnuté v ceně zboží podle bodu III.3. Všeobecných obchodních podmínek. Podmínky dodání zboží, cena dopravy, možnosti doručení zboží, povinnosti Kupujícího při převzetí zboží jsou uvedené v článku V. Všeobecných obchodních podmínek.

6. Kupující obdrží od Prodávajícího současně se zbožím fakturu na kupní cenu, která slouží jako daňový doklad a současně i dodací list.

 

IV.           Dodací lhůta

1. Pokud není jinak dohodnuto, má Prodávající povinnost zabezpečit dodání objednaného zboží Kupujícímu ve lhůtě 30 dní.

2. Pokud není možné dodat objednané zboží ve stanoveném termínu, musí Prodávající bezodkladně o této skutečnosti informovat Kupujícího spolu s informací o náhradním termínu dodání anebo nabídce náhradního zboží porovnatelném s původním (náhradní plnění). V tom případě je Prodávající povinný si vyžádat souhlas Kupujícího.

3. Pokud Prodávající objednané zboží nemůže z nějakých důvodů dodat a nebylo dohodnuté náhradní plnění, je Prodávající povinný vrátit už uhrazenou kupní cenu Kupujícímu ve lhůtě 15 dní.

4. Pokud při objednávce zvolil Kupující úhradu za zboží bankovním převodem, PayPal a nebo Kreditní kartou, začíná dodací lhůta plynout až od zaplacení celé kupní ceny na účet Prodávajícího. Pokud si Kupující při objednávce zvolit úhradu za zboží dobírkou, začíná dodací lhůta plynout dnem uzavření kupné smlouvy článek II.

 

V.              Podmínky dodání zboží

1. Pokud není jinak dohodnuté, je Prodávající povinen dodat objednané zboží Kupujícímu až po kompletní úhradě kupní ceny.

2. Zboží je možno doručit Kupujícímu kurýrem jen v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 do 18:00 hod. anebo na vzájemné dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím při osobním odběru.

3. Podrobnosti o doručení zboží a poplatky za tyto služby jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v informacích o dopravě.

4. Kupující je povinný, hned po doručení, zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat zásilku, zboží ale i jeho obal. V případě, že Kupující zjistí, že zboží anebo obal produktu je mechanicky poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravcovi nejpozději do 24 hodin a v jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. Kupující je zároveň povinný vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, kterého správnost potvrdí dopravce.

 

 

VI.          Záruka a servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku podle všeobecných závazných právních předpisů a to záruční dobu 24 měsíců, která začíná plynout ode dne doručením dopravcem tedy dodáním zboží.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží anebo jiné vady, které nebyli způsobené neodborným anebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, použitím zboží v rozepři s jeho účelem, návodem anebo opotřebováním.

3. Kupující má právo v záruční době na reklamaci odesláním emailu na info@e-koberec.cz, který musí obsahovat: přesný popis vady, fotky znázorňující vadu, číslo a datum objednávky popř. číslo a datum faktury, označení a velikost produktu.

4. Pokud si Kupující uplatňuje reklamaci a reklamace je oprávněná, je Prodávající povinen reklamované zboží vyzvednout u Kupujícího a opravené zboží dopravit Kupujícímu na vlastní náklady.

5. K reklamovanému zboží je Kupující povinný přiložit čitelnou kopii dokladu o koupi zboží jako je faktura, záruční list a podrobný popis vady.

6. Součástí Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační pořádek, který určuje postup reklamace.

 

VII.      Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ve smyslu ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má Kupující právo od uzavření smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dní od dne převzetí zboží, přičemž je nevyhnutelné, aby oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byli Prodávajícímu doručené v uvedené lhůtě.

2. Kupující je povinný zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy písemnou formou, resp. vyplněním a odesláním formuláře, který je dostupný na internetové stránce Prodávajícího na www.e-koberec.cz, Reklamační formulář.

3. Pokud Kupující využije právo na vrácení zboží, nesmí být zboží poškozené, bez opotřebování, v původním obale anebo zabalený tak, aby se při dopravě nepoškodil. Prodávající nechá kurýrem vyzvednout reklamované zboží u Kupujícího na předem dohodnutém dni a adrese. Přesná hodina vyzvednutí zboží není z hlediska kurýra možná. Zásilka zaslaná Kupujícím dobírkou nebude Prodávajícím převzata, ale zaslána Kupujícímu zpět na jeho náklady.

4. Prodávající zboží prohlédne a překontroluje. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, Kupující má nárok na vrácení uhrazené ceny zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 15 dní od odstoupení Kupujícího od smlouvy a to bankovním převodem na dohodnutý účet Kupujícího, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou na jiném způsobu vrácení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody v případě, že bylo vrácené zboží jakkoliv poškozené anebo opotřebované. Tuto náhradu škody je Prodávající oprávněný započítat oproti kupní ceně. Jestli bylo zboží vráceno z důvodů vady, na kterou se vztahuje záruka, v tomto případě se neuplatňuje náhrada škody.

5. Prodávající je oprávněný uplatnit si u Kupujícího náhradu škody v případě porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy anebo řádného vrácení zboží, která vznikla Prodávajícímu podle příslušných právních předpisů.

 

VIII.  Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího.

2. Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění a rozsahu, v kterém jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

3. Kupující akceptuje odesláním objednávky, výšku ceny za objednané zboží a dopravné náklady, Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační pořádek Prodávajícího v podobě platné v čase odeslání objednávky.

4. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce v informačním systému Prodávajícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle Všeobecných obchodních podmínek a za účelem nabízení služeb a zboží Prodávajícího, zasílaní informací o činnosti Prodávajícího a to i elektronickým prostředkem (e-mail). Kupující uděluje souhlas na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu Prodávajícího info@e-koberec.cz nebo na výše uvedenou poštovní adresu Prodávajícího. Kupující uděluje souhlas dobrovolně. Kupující prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé.

5. Prodávající je vázaný svojí nabídkou zboží a její ceny od odeslání akceptace Kupujícímu až do doby dodání zboží Kupujícímu, pokud některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek v zvláštním případě neustanovuje jinak. Kupující je vázaný odeslanou objednávkou do doby stanovené na dodání zboží.

6. Prodávající se zavazuje kupní smlouvu archivovat po dobu 5 roků v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami. Archivovaná smlouva není Kupujícímu přístupná.

7. Podle Všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva uzavírá v českém jazyku.

8. Znění Všeobecných obchodních podmínek má Prodávající právo měnit.

28. 07. 2014